new with tag Calvin Klein velvet blazer, burgundy, size 10, Retail $179 plus tax, smoke and pet free.